Αναζήτηση

"ΧΡΥΣΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ", Το «χρυσό» πρόγραμμα του ομίλου απευθύνεται στους πελάτες - ιδιοκτήτες...


Πώς λειτουργεί: 1. Γίνεται η εκτίμηση - αξιολόγηση του οικοπέδου. 2. Ακολουθεί η συμφωνία στο ποσοστό της αντιπαροχής τόσο σε μέτρα όσο και σε αξία, με βάση την πραγματική αξία του οικοπέδου όπως αυτή προσδιορίζεται από την εκάστοτε προσφορά και ζήτηση ακινήτων στην συγκεκριμένη περιοχή. 3. Ο όμιλος Kourtidis Group προτείνει την καλύτερη δυνατή αρχιτεκτονική λύση παρουσιάζοντας σας, τόσο σε προσχέδιο όσο και σεπλήρη ανάλυση την προοπτική εμφάνιση του έργου. 4. Προχωράμε στην κατάρτιση της γενικής αλλά και της ειδικής συγγραφής των υποχρεώσεων του εργολάβου πριν την έναρξη των εργασιών που καθορίζει τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε στην οικοδομή, την ποιότητα και την ποσότητά τους. Έτσι διασφαλίζονται στο ακέραιο τα δικαιώματά των πελατών να γνωρίζουν με ακρίβεια το τελικό έργο που θα παραλάβουν. 5. Επόμενο βήμα, η σύνταξη και υπογραφή ιδιωτικού προσυμφώνου εργολαβικού συμβολαίου, το οποίο αποτελεί ένα είδος δέσμευσης πριν από την υπογραφή του τελικού συμβολαίου, ώστε αμφότεροι να είναι νομικώς καλυμμένοι. 6. Φτάνουμε στην ολοκλήρωση των οριστικών σχεδίων με τοπογραφικό και σύνταξη του πίνακα των αναλογούντων ποσοστών επί του οικοπέδου ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο Εργολαβικό Συμβόλαιο. 7. Καταλήγουμε στη σύνταξη και υπογραφή του Εργολαβικού Συμβολαίου, που ρυθμίζει όλες τις βασικές και επί μέρους λεπτομέρειες του έργου ώστε η συμφωνία να είναι πλέον έγκυρη.
Kourtidis Group Of Companies

809 προβολές0 σχόλια